ต้องการฝากบ้านกับโฮมคลิ๊ก

กำหนดวัน เวลานัดหมายเพื่อทีมงานเข้าตรวจสอบสภาพทรัพย์ ประเมินราคา

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกรรมสิทธิ์ / เอกสารสำคัญประกอบการทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้า

นัดหมายวันที่สัญญาแต่งตั้งนายหน้า

นัดวันเพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดเข้าไปวางแผนถ่ายทำโฆษณาต่อไป

Broker Contract

สัญญานายหน้าการฝากขายหรือลงโฆษณากับ โฮมคลิ๊ก แบ่งเป็น 2 กรณี

สัญญาเปิด Open Listing Broker คือ เจ้าของทรัพย์ทำสัญญาแบบเปิด  และใช้บริการนายหน้าหลายราย  กรณี เจ้าของทรัพย์ ขายทรัพย์ดังกล่าวได้เอง หรือนายหน้าอื่นๆ ขายได้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตลาดแบบเหมาจ่ายให้แก่ โฮมคลิ๊กฯ  ในอัตรา 1%  (ร้อยละ 1)  ของราคาซื้อขาย  และมีค่าบริการการตลาดล่วงหน้า  แบบเหมาจ่าย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ชำระ ณ วันทำสัญญาฝากขาย 

สัญญาปิด Exclusive Authority to Purchase Broker  ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาและการตลาด ค่าบริการการฝากขายในอัตรา 3% (ร้อยละ3)  หรือตามแต่ตกลงจากราคาซื้อขาย หากราคาซื้อขายสุทธิไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)  คิดค่าบริการฝากขาย ในอัตราเหมาจ่าย 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  และชำระต่อเมื่อได้มีการ ซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น.

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารที่ใช้ในการฝากขายทรัพย์ และแต่งตั้งนายหน้า

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของโฉนด** 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนด 

3. สำเนาโฉนดที่ดิน ฉบับเท่าตัวจริงทุกหน้า 

4. สำเนาทะเบียนบ้านของทรัพย์ที่ต้องการฝากขาย 

5.เอกสารใบรับมอบอำนาจ กรณีเป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์ 

6.เอกสารใบประเมินราคาหลักทรัพย์ที่จะฝากขาย

7.เอกสาร ทด.13 สัญญาซื้อขายที่ดินฉบับเก่า(ถ้ามี)

8.สำเนาใบเสร็จค่าบริการสาธารณะประจำปี (กรณีเป็นบ้านจัดสรร)

 ** กรณีที่ ผู้ฝากไม่ใช่เจ้าของโฉนด ต้องมีเอกสาร ใบมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะซื้อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและคู่สมรส (กรณีสมรส) 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ซื้อ 

3.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน

4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) 

5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

** กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์แทนผู้จะซื้อ ต้องมีเอกสาร ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารที่ต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขาย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และคู่สมรส 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3.สัญญาจะซื้อจะขายตัวจริง 

4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) 

5.หนังสือยินยอมคู่สมรส 

6.โฉนดตัวจริง กรณีติดภาระจำนอง ให้เจ้าหน้าที่นิติกรรมของสถาบันการเงินนั้น ๆ ถือมา

7.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 ** กรณีที่ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์แทน ผู้จะขายต้องมีเอกสาร ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ